Cover of Emportante
premiera już 20 grudnia 2014release 20th December 2014

1.telefon

I miłość

2.gdy spłynę po Twoim poliku
3.myśli kłamią marzeniami
4.mój sen jest kobietą
5.Święty od bezdomnych kotów
6.wszystkie grzechy Ewy
7.urwany zapach światła
8.schować Ciebie w dłoni
9.przestałem wierzyć w miłość
10.w kobiecej gazecie
11.tak bym chciał całować Ciebie
12.koniec kropka

II cierpienie

13.języki cierpienia
14.śmierć Adama
15.koszule
16.Tratwa Meduzy
17.Nike
18.zapiski z domu starości
19.pornografia śmierci
20.dziadek
21.trzydzieści trzy
22.Alzheimer
23.płonie stodoła
24.stodoła płonie
25.sen między zębami
26.pieta Gajcego
27.cisza
28.Atlantyda
29.Lampedusa

III tożsamość

30.bez odbicia
31.ta chwila
32.dzieciństwo
33.odnalezione zdjęcie z czasów młodości
34.kołysanka o końcu świata
35.między pustką a nonsensem
36.litery z wczorajszych gazet
37.dbrzeg morza
38.ptak o motylich skrzydłach
39.mordercy ślimaków
40.szatnia obowiązkowa
41.zwierzenia aktorki
42.ekshumacja
43.czaszka Kartezjusza
44.jestem tylko tym kim pamiętam być
45.wstęp do traktatu o obieraniu ziemniaków
46.autoportret na okaziciela

IV przebaczenie

47.pozwólmy ludziom być mali
48.kolaborant
49.pamiętać z miłością
50.ciche dni
51.oda do dłoni
52.zmartwychwstanie
53.morderca
54.żona Kaina
55.walizki
56.rozmowa z nocą
57.całkowite zaćmienie serca

1.the phone

I love

2.when I'll flow down your cheek
3.thoughts lie in dreams
4.my dream is a woman
5.the Saint of homeless cats
6.all sins of Eva
7.the interrupted smell of light
8.to hide you in my hand
9.I stopped believing in love
10.in a women’s magazine
11.I’d like to kiss you so much
12.the full stop

II suffering

13.languages of suffering
14.the death of Adam
15.shirts
16.the Raft of the Medusa
17.Nike
18.notes from the old people’s home
19.pornography of the death
20.the grandfather
21.thirty three
22.Alzheimer
23.burning is the barn
24.the barn is burning
25.the dream between teeth
26.the Pietá of Gajcy
27.silence
28.Atlantis
29.Lampedusa

III identity

30.without reflection
31.this moment
32.the childhood
33.the found photo from youth
34.a lullaby about the end of the world
35.between emptiness and nonsense
36.the letters from yesterday’s newspapers
37.the seashore
38.the bird with butterfly’s wings
39.murderers of snails
40.please use the cloakroom
41.the actress’s revelation
42.exhumation
43.Cartesio’s scull
44.I am only the one who I remember to be
45.the introduction to the treaty about peeling potatoes
46.the bearer self-portrait

IV forgiveness

47.let’s let people be small
48.the collaborator
49.remember with love
50.the silent treatment
51.the ode to the hand
52.Resurrection
53.the murderer
54.Cains’ wife
55.suitcases
56.the talk with the night
57.the total eclipse of the heart

poetry about love Gallery | Download | Love | Suffering | Identity | Forgiveness | Wersja polska | Deutsch Version
Correct HTML Certificate Correct CSS Certificate© 2013- Victor Venerdi